Výrobky

Chlieb

Chlieb BEVIT

(450g BK | 1000g BK | 250g BK)

Chlieb gazdovský

(500g BK)

Chlieb konzumný

(1000g BK | 1200g BK | 250g BK)

Chlieb konzumný

(450g BK)

Chlieb rascový

(450g BK | 1000g BK)

Chlieb zemiakový

(450g BK)

Chlieb kyjevský

(450g BK | 1000g BK)

Chlieb zemiakový

(1000g BK)

Chlieb tmavý

(1000g bk | 450g BK)

Chlieb čert

(500g BK)

Chlieb lámankový

(500g BK)

Chlieb tekvicový

(500g BK | 250g BK)

Chlieb ražný s páskou

(500g)

Chlieb svetlý s páskou

(500g)

Chlieb pšenično-ražný s páskou

(500g)

Chlieb zemiakový s páskou

(500g)

Chlieb ľudový s páskou

(700g)

Chlieb tirolský s páskou

(500g)

Chlieb ľanový s páskou

(500g)

Chlieb Bükki s kvasem

(500g BK)

Chlieb svetlý

(1000g BK | 450g)

Chlieb grahamový

(500 g BK | 250g BK)

Chlieb ražný

(500g BK | 250g BK)

Chleb horehronský zemiakový

(450g BK)

Chlieb hviezdičkový

(1200g BK | 600g BK)

Chlieb sedliacky

(500g BK)

Chlieb šumavský

(500g BK)

Chlieb pšenično-ražný

(500g BK)

Chlieb slnečnicový

(300g BK)

Chlieb vtačník tmavý

(450g BK)

Chlieb Multikorn

(450g BK)

Chlieb klíčkový

(500g BK)

Chlieb špaldový s posypom

(250g BK)

Chlieb ľanový

(350g BK)

Chlieb finlandia

(450g BK)

Chlieb fínsky

(450g BK)

Chlieb pšeničný/novohradský

(1000g)

Chlieb svetlý

(1000g | 900g)

Chlieb maďarský okrúhly

(500g)

Chlieb gazdovský

(1000g)

Chlieb konzumný

(1000g | 1200g)

Chlieb zemiakový

(1000g | 800g)

Chlieb rascový

(1000g | 500g)

Chlieb hviezdičkový

(1200g | 950g)

Chlieb pšenično-ražný

(T 900g)

Chlieb tmavý

(1000g | 800g)

Chlieb pšenično-ražný

(T1000g)

Chlieb kyjevský

(1000g)

Chlieb konzumný rascový okrúhlý

(500g)

Chlieb pšenično-ražný

(500g)

Chlieb zemiakový

(500g)

Chlieb konzum.rascový

(900g)

Chlieb lámankový

(500g)

Chlieb plnozrnný

(700g)