Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI PENAM SLOVAKIA, a.s. (WEB)

PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10331/N, P E Z A a.s., so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina – Bánová, IČO: 30 224 918, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 34/L a Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť, so sídlom Budovateľská 61, 081 59 Prešov, IČO: 30 414 245, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vločka č.: 65/P (ďalej len „naša spoločnosť“ alebo „spoločnosť“), je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, čo znamená, že určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov, vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov a nesie za toto spracovanie zodpovednosť.

V tomto dokumente nájdete všeobecné informácie o spôsobe spracovania osobných údajov našou spoločnosťou a zároveň informácie o niektorých najčastejších druhoch spracovania osobných údajov, ku ktorému dochádza pri činnosti spoločnosti a ktoré spoločnosť spracúva v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov, najmä s nariadením EÚ č. 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“).

Ďalej nájdete:

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU

II. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV

III. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH PARTNEROV

IV. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE V SPOLOČNOSTI

V. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÝCH STRÁNOK SPOLOČNOSTI

VI. COOKIES

VII. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV E-SHOPU

VIII. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI ZASIELANÍ NEWSLETTERA

IX. RIZIKÁ A ODPORÚČANÉ POSTUPY

X. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Naša spoločnosť vykonáva aj ďalšie spracovania osobných údajov, ale poučenie o takýchto spracovaniach poskytuje len adresne priamo dotknutým subjektom údajov.

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU

Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektujeme všetky práva dotknutých osôb, pričom naša spoločnosť dodržiava najmä nasledujúce zásady:

spracúvame len presné a aktualizované osobné údaje, nepresné a nadbytočné údaje opravujeme a mažeme;

Aké osobné údaje spracúvame?

Na nami stanovené účely spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Ako získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás, tretích osôb, z verejne dostupných zdrojov alebo z vlastnej činnosti. Pokiaľ osobné údaje získavame od Vás, vždy Vás informujeme o tom, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, či máte povinnosť osobné údaje poskytnúť a o možných dôsledkoch neposkytnutia osobných údajov.

– na základe Vašich žiadostí a v rámci obchodných rokovaní;

– pri telefonickej komunikácii;

– pri osobnej alebo písomnej komunikácii s Vami, vrátane komunikácie elektronickými prostriedkami (e-mailom).

– od orgánov štátnej správy alebo od tretích osôb pri plnení našich právnych povinností alebo na základe osobitných právnych predpisov;       

– od spolupracujúcich tretích osôb.

– zo sociálnych sietí a internetu, pokiaľ osobné údaje sami zverejníte;

– z obchodného registra;

– zo živnostenského registra;

– z obchodného vestníka.

– pri hodnotení údajov, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich produktov alebo služieb.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie daného účelu. Po splnení účelu môžeme Vaše osobné údaje spracúvať na iné účely, ako na tie, ktoré boli zhromaždené. O týchto iných účeloch Vás vždy informujeme.

Vaše osobné údaje spracúvame najmä:

Akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje a ako sú osobné údaje zabezpečené?

Pri spracúvaní osobných údajov postupuje naša spoločnosť vždy tak, aby Vaše osobné údaje boli dobre zabezpečené a nemohli byť zneužité.

Spracovanie Vašich osobných údajov môže byť manuálne a/alebo automatizované. Automatizované spracovanie prebieha v informačných systémoch spoločnosti, príp. v informačných systémoch našich sprostredkovateľov.

Vaše osobné údaje sú spracúvaní predovšetkým príslušnými zamestnancami spoločnosti, ktorí k osobným údajom potrebujú mať prístup na plnenie svojich pracovných povinností a ktorí sú zaviazaní na zachovávanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach a údajoch, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce. Okrem toho majú prístup k Vašim osobným údajom tiež zamestnanci našich sprostredkovateľov, a to len v rozsahu nevyhnutnom na výkon činnosti pre našu spoločnosť. So všetkými sprostredkovateľmi vždy uzatvárame písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá obsahuje záruky pre bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Aké sú Vaše práva?

Kedykoľvek počas spracovania Vašich osobných údajov môžeme využiť nasledujúce práva:

Pokiaľ obdržíme žiadosť na uplatnenie Vášho vyššie uvedeného práva, budeme informovať žiadateľa o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a početnosť žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Naša spoločnosť nie je v určitých prípadoch stanovených Nariadením povinná úplne alebo z časti žiadosti vyhovieť. Pôjde najmä o prípady, pokiaľ bude žiadosť zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje. V takýchto prípadoch môžeme (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s vykonaním požadovaných úkonov alebo (ii) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Pokiaľ obdržíme vyššie uvedenú žiadosť, alebo budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie jeho totožnosti.

Informácie o tom, že si u nás dotknutá osoba uplatnila svoje práva a ako sme žiadosť vybavili, si po primeranú dobu (obvykle 3 až 4 roky) uložíme za účelom dokladovania tejto skutočnosti, na štatistické účely, zlepšovanie našich služieb a na ochranu našich práv.

V prípade, kedy sa dotknutá osoba domnieva, že spoločnosť spracúva jej osobné údaje neoprávnene alebo inak porušuje jej práva, má právo podať žiadosť na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

tel.: +421/2/3231 3214

e-mail:   

web: www.dataprotection.gov.sk
alebo má právo požiadať o súdnu ochranu.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že nevykonávame žiadne rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky.

 II. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV

Toto poučenie sumarizuje základné zásady spracovania osobných údajov zo strany spoločnosti,  pokiaľ ide o osobné údaje skutočných či potenciálnych zmluvných partnerov –fyzických osôb.

Prehľad spracúvaných (typov) údajov a ich zdroje

Osobné údaje zmluvných partnerov – fyzických osôb (ďalej len „partner“), ktoré bude spoločnosť spracúvať, zahŕňajú najmä údaje poskytnuté takýmito osobami [typicky meno a priezvisko, miesto podnikania, IČO, DIČ, číslo účtu, kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo), dátum narodenia, údaje uvedené v zmluve, fakturované a uhradené (dlžné) čiastky, údaje o prebiehajúcich plneniach a komunikácii s partnermi (alebo ich zamestnancami)]. V súvislosti s komunikáciou s partnerom si spoločnosť môže ukladať tiež niektoré technické údaje, teda čas komunikácie a IP adresu, z ktorej bude zaslaná. U potenciálnych partnerov – podnikateľov môže naša spoločnosť spracúvať údaje získané z verejných zdrojov (napr. ich webové stránky alebo nimi zadaná inzercia), aby ich následne mohla kontaktovať telefonicky s ponukou služieb. Takéto základné údaje si môže naša spoločnosť uložiť do svojho CRM systému za účelom ďalšieho kontaktu.

Účely spracovania

Primárnym účelom spracovania osobných údajov zmluvného partnera bude uzatvorenie a plnenie uzatvorenej zmluvy. V tejto súvislosti budú údaje ďalej používané na evidenciu a riadne plnenie zmluvných vzťahov spoločnosti, na kontrolu činnosti našich zamestnancov, na štatistické účely, ďalší rozvoj služieb spoločnosti, a to buď služby, ktorej sa týka uzatvorená zmluva, alebo vnútorných administratívnych postupov v spoločnosti, na vymáhanie pohľadávok a na ochranu práv spoločnosti a tretích osôb (napr. ďalších zmluvných partnerov), najmä pred protiprávnou činnosťou. Údaje (najmä získané z komunikácie s partnerom, ako je IP adresa a čas komunikácie) budú používané tiež za účelom IT bezpečnosti spoločnosti. Ďalej budú osobné údaje partnera používané spoločnosťou za účelom plnenia jej právnych povinností, najmä podľa právneho predpisu upravujúceho účtovníctvo, dane, predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov (a to ako partnera tak i osôb za neho konajúcich), predpisov o regulácii reklamy a pod. a na účely priameho marketingu (teda najmä zasielanie ponúk na naše ďalšie produkty a služby, teda kontaktovanie e-mailom alebo telefónom).

Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania osobných údajov partnerov je nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy (vr. vymáhania vzniknutých pohľadávok), oprávnené záujmy spoločnosti (dané záujmom na evidencii zmluvných vzťahov a záujmom na ochrane ich práv proti protiprávnej činnosti vrátane IT bezpečnosti, a ďalší rozvoj produktov alebo služieb spoločnosti, spracovanie na priamy marketing) a tretích osôb (najmä ďalších zmluvných partnerov podieľajúcich sa na plnení, na ktorom sa bude podieľať aj partner) a plnenie zákonných požiadaviek (najmä predchádzanie protiprávnej činnosti, plnenie požiadaviek podľa predpisov o ochrane osobných údajov (najmä zákon č. 18/2018 Z. z. a Nariadenie č. (EÚ) 2016/679), vedenie účtovníctva a plnenie povinností podľa daňových predpisov.

Právo na námietku

Pokiaľ je právnym dôvodom spracovania osobných údajov partnera oprávnený záujem spoločnosti (jedná sa najmä o spracovanie údajov na účely IT bezpečnosti, na štatistické účely a ďalší rozvoj dodávateľsko-odberateľských vzťahov spoločnosti a ochranu práv spoločnosti a tretích osôb), má partner z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu osobných údajov. V takomto prípade nebude spoločnosť takéto osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nebudú dané závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevážia nad záujmami partnera alebo jeho právami a slobodami, alebo pokiaľ nebudú spracúvané na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Námietku proti spracovaniu môže partner vzniesť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v texte alebo najlepšie prostredníctvom e-mailu: . V e-maile prosím uveďte konkrétnu situáciu, ktorá Vás privádza k záveru, že by spoločnosť nemala údaje spracúvať.

V prípade spracúvania údajov na účely priameho marketingu (zasielanie marketingových správ), je možné vždy vzniesť námietku, takže v takomto prípade nemusíte uvádzať žiadne dôvody, prečo si neželáte naďalej marketingové správy zasielať. V týmto prípadoch najlepšie vznesiete námietku tak, že odhlásite ďalšie zasielanie oznámení odkazom, ktorý v nich bude obvykle za týmto účelom pripojený.

Upozorňujeme, že i vo vyššie uvedených prípadoch však bude niekedy prebiehať paralelné spracúvanie osobných údajov aj na iné účely, ktoré budú odôvodňovať to, aby spoločnosť takéto údaje ďalej spracúvala.

Doba, po ktorú budú údaje spracúvané

Kontaktné údaje partnerov na účely zasielania obchodného oznámenia bude spoločnosť spracúvať po dobu, pokiaľ partner nevyjadrí s takýmto zasielaním nesúhlas. Aj potom ale bude spoločnosť spracúvať základné údaje o tom, prečo partnerovi obchodné oznámenia zasielala, po primeranú dobu na preukázanie oprávnenosti takéhoto zasielania.

Osobné údaje budú spracúvane po primeranú dobu s ohľadom na účel spracovania (napr. zmluvy budú štandardne evidované po dobu 10 rokov od ich zániku). Pokiaľ je doba spracovania stanovená právnymi predpismi, budú osobné údaje spracúvané po takúto dobu, pokiaľ nižšie uvedené dôvody neodôvodnia dlhšiu dobu spracovania. Pri určení primeranosti doby spracovania osobných údajov bude ďalej vychádzané najmä z týchto hľadísk (i) dĺžka premlčacej doby, (ii) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov, (iii) obvyklých postupov na trhu, (iv) pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík a (v) prípadných odporúčaní dozorných orgánov.

Aktualizácia údajov

Za účelom aktualizácie dát je možné spoločnosť kontaktovať na nižšie uvedených kontaktných údajov, najlepšie e-mailom na .

Obchodné oznámenie

Údaje o našich potenciálnych, súčasných či minulých partneroch môžeme spracúvať tiež na účely tzv. priameho marketingu, čo je typicky zasielanie e-mailov alebo telefonické kontakty s ponukami podobných výrobkov alebo služieb, ako ste od nás odoberali. Zasielanie ponúk nie je časovo obmedzené, pokiaľ však vyjadríte želanie, aby sme Vám takéto ponuky už ďalej nezasielali, nebudeme Vám ich zasielať. Aj naďalej však budeme spracúvať po primeranú dobu základné údaje o zasielaní, aby sme boli schopní preukázať, prečo sme Vám tieto ponuky zasielali. Vaše údaje nebudeme za účelom zasielania ponúk odovzdávať tretím osobám (okrem našich subdodávateľov – sprostredkovateľov, ktorí budú spracovanie vykonávať pre nás).

Partner berie na vedomie, že mu budú zo strany spoločnosti v zmysle zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode zasielané obchodné oznámenia týkajúce sa produktov, obchodu a služieb spoločnosti. Partner môže toto zasielanie kedykoľvek odmietnuť na adrese sídla spoločnosti alebo prostredníctvom e-mailovej adresy . Takéto odmietnutie nemá – pokiaľ neurčí partner inak – vplyv na zasielanie iných druhov obchodných oznámení, ako na tie, na ktoré partner reaguje.

Ako bude spracovanie prebiehať a konsekvencie

Väčšina spracovaní prebieha pomocou počítačov, takže Vaše údaje budeme obvykle spracúvať v počítačovom systéme (napr. v našom CMR systéme, v rámci aplikácie Outlook pokiaľ pôjde o e-maily, v našom účtovnom systéme, pokiaľ ide o údaje potrebné na fakturáciu a pod.). Tým samozrejme nie je vylúčené ani spracovanie písomností v kartotékach, ako je systém na uloženie papierových zmlúv alebo kartotéky vizitiek, ktoré si vedú naši jednotliví zamestnanci.

Spoločnosť bude osobné údaje spracúvať najmä vo svojich počítačových systémoch a počítačových systémoch sprostredkovateľov. Písomnosti bude spoločnosť spracúvať vo svojej kartotéke. Poskytnutie spracúvaných údajov zo strany partnera je dobrovoľné (samozrejme bez poskytnutia určitých údajov nebude zmluva uzatvorená a v niektorých prípadoch sú následne niektoré údaje požadované zákonom, najmä predpisy o účtovníctve).

Rodné číslo

Vaše rodné číslo budeme spracúvať len pokiaľ ho sami dobrovoľne na zmluve uvediete alebo to bude vyžadovať právny predpis (pokiaľ to nie je výslovne stanovené právnym predpisom, naša spoločnosť netrvá na tom, aby ste Vaše rodné číslo na zmluve uvádzali, radšej ho teda do zmlúv neuvádzajte).

 V prípade, že partner – fyzická osoba poskytne spoločnosti na základe alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o dielo údaj o svojom rodnom čísle, súhlasí ako nositeľ tohto rodného čísla s tým, aby spoločnosť toto jeho rodné číslo využívala na účely evidencie zmlúv, poskytnutých plnení a ochranu práv spoločnosti, aby ho za týmto účelom archivovala, spracúvala a užívala. Akékoľvek odvolanie súhlasu podľa tohto článku nemá vplyv na oprávnenie spoločnosti na spracovanie informácií a údajov, ktoré vyplýva z príslušných právnych predpisov alebo na iné účely, pokiaľ by výslovne neustanovili inak.

Odovzdávanie osobných údajov iným osobám (príjemcom osobných údajov)

Nie všetky spracovania osobných údajov vykonáva naša spoločnosť sama. Na spracovanie si niekedy najímame tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov osobných údajov. Snažíme sa vyberať len takých sprostredkovateľov, ktorí sú dostatočne dôveryhodní.

Spoločnosť môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám len v prípadoch, kedy jej to bude ukladať alebo umožňovať právny predpis alebo so súhlasom partnera. Spoločnosť sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom – dodávateľom počítačových systémov, serverových služieb, rozosielanie e-mailov a poskytovateľom archivačných služieb, prevádzkovateľom (záložných) serverov alebo prevádzkovateľom technológií využívaných spoločnosťou, ktorí ich spracúvajú za účelom zaistenia funkčnosti príslušných služieb. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupňované v nevyhnutne nutnom obsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom a audítorom, ktorí ich spracúvajú za účelom poskytovania poradenských služieb alebo osobám tvoriacich so spoločnosťou  koncern AGROFERT. Osobné údaje týkajúce sa dlžníkov môžu byť sprístupnené tiež spoločnosti poskytujúcej poistenie pohľadávok alebo iným spoločnostiam za účelom vymáhania pohľadávok. Na vyžiadanie či v prípade podozrenia na protiprávne konanie môžu byť osobné údaje odovzdané tiež orgánom verejnej správy.

Odovzdávanie osobných údajov do cudziny

Zatiaľ čo podľa Nariadenia platí zásada voľného pohybu osôb v EÚ, Nariadenie obmedzuje odovzdávanie osobných údajov do cudziny mimo EÚ. Naša spoločnosť štandardne osobné údaje do cudziny mimo EÚ neodovzdáva. Môže sa však stať, že Vaše osobné údaje budú spracované v počítačovom systéme, ktorého servery sa budú nachádzať mimo územia EÚ, aj keď sa takýmto situáciám snažíme vyhýbať. S ohľadom na obvykle v rámci podnikania používané systémy by sa jednalo väčšinou o systémy nachádzajúce sa v Spojených štátoch amerických. V takomto prípade by sme vybrali ako zmluvného partnera spoločnosť, ktorá bude spĺňať podmienky schválené Európskou komisiou pre bezpečný prenos dát medzi EÚ a USA, tzv. Privacy Shield. Pokiaľ by sme odovzdávali Vaše osobné údaje mimo EÚ, budeme Vás v prípade potreby o tom vhodným spôsobom informovať.

III. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH

V rámci spracovania osobných údajov aktuálnych alebo potencionálnych zmluvných partnerov spracúva spoločnosť tiež údaje o ich kontaktných osobách (napr. ich štatutárnych orgánoch alebo zamestnancoch, ktorí so spoločnosťou rokujú). V rámci týchto údajov sú obvykle spracúvané údaje o mene a priezvisku takýchto osôb, e-mailovej adrese, pracovnej pozícií, telefónnom čísle a prípadne zápisy z rokovaní s nimi. Tieto údaje sú spracúvané na rovnaké účely a v obdobnom rozsahu a s obdobnou dobou trvania ako údaje zmluvných partnerov. Jednotlivý zamestnanci spoločnosti si môžu viesť svoje vlastné zoznamy kontaktných osôb, napr. v prípade telefónneho adresára alebo katalógu vizitiek. Telefónne čísla, s ktorými prebieha komunikácia z firemných zariadení, sú ďalej ukladané po primeranú dobu za účelom riadneho vyúčtovania telekomunikačných služieb, ochrany práv spoločnosti a prípadného rozlíšenia medzi súkromnými a pracovnými hovormi. Prístup k takýmto údajom majú však okrem administrátorov systémov len zamestnanci, z ktorých zariadenia komunikácia prebieha.

IV. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE V SPOLOČNOSTI

Tento dokument zhŕňa zásady spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti patriacej do skupiny PENAM v Slovenskej republike.

Aké údaje budeme o Vás spracúvať?

Budeme o Vás spracúvať osobné údaje, ktoré nám odovzdáte alebo u ktorých budete súhlasiť s ich odovzdaním, napr. v rámci serverov na zdieľanie údajov uchádzačov (typicky údaje obsiahnuté vo Vašom životopise, teda okrem Vášho mena a priezviska a kontaktných údajov napr. údaje o Vašich predchádzajúcich pracovných skúsenostiach, Vaše jazykové schopnosti a pod. a ďalej údaje získané v rámci korešpondencie s Vami) alebo údaje, ktoré získame pri základnej previerke Vašich osobných údajov z verejných zdrojov, napr. siete LinkedIn (aj tu však pôjde len o nevyhnutne potrebné údaje slúžiace v zákonom prípustnom rozsahu k previerke uchádzača, najmä údajov uvedených v životopise). V súvislosti s osobným pohovorom s Vami alebo telefonickým rozhovorom s Vami si tiež môžeme poznamenať to, aký ste na nás urobili dojem alebo ako zodpovedá Vaše vystupovanie údajom uvedeným vo Vašom životopise.

Pokiaľ Vás budeme kontaktovať bez predchádzajúceho poskytnutia súhlasu, budeme tak konať len na základe údajov, ktoré ste zverejnili za týmto účelom.

V súvislosti s Vašou reakciou na inzerát s ponukou práce uvedený na našich internetových stránkach si môžeme uložiť tiež niektoré technické údaje, teda čas Vašej odpovede a IP adresu, z ktorej bola zaslaná.

Pokiaľ nám dáte súhlas na využitie Vašich údajov, budeme tiež uchovávať údaje o tom, ako a kedy bol tento súhlas udelený a kedy bol odvolaný.

Ako o Vás budeme získavať údaje (aké sú ich zdroje) a ako ich budeme spracúvať?

Údaje budeme primárne získavať priamo od Vás.

Pri špecializovaných pozíciách môžeme kontaktovať tiež osoby, na ktoré získame kontakt z verejných zdrojov, napr. siete LinkedIn, bez toho, aby sme boli predtým zo strany týchto osôb kontaktovaný. V takýchto prípadoch Vás ako možného kandidáta následne oslovíme s ponukou účasti v príslušnom výberovom konaní alebo zaradením do našej databázy uchádzačov. Pokiaľ budete súhlasiť, tak Vás zaradíme do výberu na danú pozíciu alebo do našej databázy. Pokiaľ súhlasiť nebudete, Vaše údaje nebudeme ďalej na tento účel spracúvať (môžeme si však po primeranú dobu uložiť základné informácie o tom, že sme Vás kontaktovali a prečo).

Pokiaľ nám poskytnete údaje o Vašich referenciách (kontakty na Vašich bývalých kolegov a pod.) a budete súhlasiť s tým, aby sme ich kontaktovali, budeme spracúvať v primeranom rozsahu aj údaje získané od nich.

Pre uchádzača o zamestnanie používame tiež naše webové stránky /http://kariera.penam.sk/ a ďalej webové stránky spoločnosti AGROFERT, a.s. https://www.agrofert.cz/kariera. V prípade ak používame webové stránky spoločnosti AGROFERT, a.s., spoločnosť AGROFERT, a.s. pôsobí vo vzťahu k uchádzačom o pozíciu v našej spoločnosti ako sprostredkovateľ. Zásady spracovania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v koncerne AGROFERT sú k dispozícii na tomto odkaze: https://www.agrofert.cz/o-agrofertu/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-spolecnosti-agrofert-a-s.

Odovzdaním osobných údajov (napr. formou odpovede na inzerát alebo vyplnením formulára na internetovej stránke) alebo súhlasom so zaradením do výberového konania umožňujete našej spoločnosti,  aby Vaše osobné údaje použila na výber vhodného kandidáta na obsadenie pozície v rámci daného prebiehajúceho výberového konania, príp. v rámci iného výberového konania.

Upozorňujeme Vás, že súhlas s účasťou na výberovom konaní môžete kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedených kontaktoch. Odporúčame k tomu využiť buď kontakt priamo na osobu z našej spoločnosti, ktorá s Vami rokuje, alebo e-mailovú adresu .

V prípade odvolania Vášho súhlasu alebo Vašej žiadosti o zrušenie Vašej účasti vo výberovom konaní Vás z daného výberového konania vyradíme. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Ďalej môžeme získať kontakt na Vás v rámci sprístupnenia Vášho životopisu prostredníctvom služby na zdieľanie životopisov, do ktorej ste sa zaregistrovali (ako je server profesia.sk a pod.). V rámci takýchto služieb sú životopisy zdieľané s Vašim súhlasom.

K čomu (za akým účelom) budeme Vaše údaje využívať?

Vaše osobné údaje budú využívané primárne na výber vhodného kandidáta na obsadenie pozície v rámci prebiehajúceho výberového konania (vrátane externej spolupráce). Pokiaľ budete vybraný na obsadenie danej pozície a bude s Vami uzatvorená zmluva, môžu sa Vami odovzdané údaje (najmä Váš životopis) stať súčasťou Vášho osobného spisu.

Vaše základné identifikačné údaje, získané od Vás v rámci Vašej e-mailovej korešpondencie s nami alebo v rámci Vašej činnosti na našich webových stránkach (napr. údaje získané v rámci Vašej reakcie na inzerát), budeme využívať tiež na účely ochrany práv našej spoločnosti alebo tretích osôb pred prípadným protiprávnym konaním, ktoré by mohlo nastať v rámci takýchto činností a na účely IT bezpečnosti našich internetových stránok a siete.

Údaje o tom, akým spôsobom ste nám poskytli súhlas alebo základné údaje o Vás o tom, ako sme údaje o Vás získali, budeme využívať tiež na plnenie našich zákonných povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov (doloženie Vášho súhlasu so spracovaním údajov a pod.) a prípadne na účely súvisiace s preverovaním plnení zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľmi vyššie uvedených služieb na zdieľanie životopisov.

Ako dlho budeme Vaše údaje spracúvať?

Spracovanie osobných údajov na základný účel, teda na výber vhodného kandidáta na obsadenie pozície v rámci prebiehajúceho výberového konania, bude vykonávané dovtedy, pokaľ danú pozíciu obsadíme a ďalej po dobu cca 6 mesiacov po jej obsadení (aby sme Vás mohli kontaktovať s ponukou tohto alebo iného pracovného miesta; po tejto dobe môžu byť po primeranú dobu archivované ešte e-maily, ktoré si s Vami vymeníme za účelom ochrany našich práv alebo práv tretích osôb). Pokiaľ Vás prijmeme do zamestnania, stane sa Vami zaslaný životopis a ostatné obdobné údaje o Vás súčasťou Vášho osobného spisu a budeme ich spracúvať po dobu vedenia tohto spisu.

Na preukázanie plnenia našich právnych povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov môžeme aj po odvolaní súhlasu ukladať informácie o tom, ako sme súhlas získali a čo sa týkal po primeranú dobu (obvykle max. 4 roky).

Vyššie uvedené doby môžu byť prekročené v takom prípade, kedy to okolnosti odôvodnia, napr. v prípade súdneho konania.

Na ostatné vyššie uvedené účely (ochrana práv, IT bezpečnosť, plnenie právnych povinností) budeme potrebné údaje o Vás (obvykle nepôjde o Vami odovzdaný životopis) spracúvať po primeranú dobu, pričom pri určení primeranosti doby spracovania osobných údajov vychádzame najmä z týchto hľadísk: (i) dĺžka premlčacej doby s rezervou na to, aby sme sa dozvedeli, že by bola podaná žaloba alebo bolo začaté iné konanie; (ii) pravdepodobnosť vznesenia právnych nárokov voči našej spoločnosti; (iii) predpokladané lehoty na odhalenie útokov na našu sieť alebo iných zistení narušenia bezpečnosti; (iv) obvyklé postupy na trhu; (v) pravdepodobnosť a význam hroziacich rizík a (vi) odporúčaných postupov dozorných orgánov.

Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracúvame?

Právnym základom vyššie uvedených spracovaní je Váš súhlas (na účely Vášho zaradenia do výberového konania alebo do našej databázy životopisov na účely ponúkania pracovných pozícií v budúcnosti) a oprávnené záujmy našej spoločnosti (najmä v prípade prvotného získania kontaktu na Vás inak, ako s Vašim súhlasom, na účely spracúvania Vašich osobných údajov za účelom ochrany práv našej spoločnosti alebo tretích osôb pred prípadným protiprávnym konaním a na účely IT bezpečnosti).

Upozorňujeme, že poskytnutie osobných údajov na spracovanie s Vašim súhlasom je z Vašej strany dobrovoľné, bez poskytnutia Vášho súhlasu Vás však nebudeme môcť do príslušných výberových konaní zaradiť.

Ďalej je právnym základom vyššie uvedených spracovaní tiež plnenie zákonných povinnosti našej spoločnosti najmä v oblasti predpisov o ochrane osobných údajov (nariadenie EÚ č.2016/679).

Upozorňujeme, že pokiaľ je základom na spracovanie Vašich osobných údajov súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred odvolaním.

Právo na námietku

Pokiaľ je právnym dôvodom spracovania Vašich osobných údajov oprávnený záujem našej spoločnosti (pôjde najmä o údaje získané o Vašej činnosti z našich webových stránok spracúvané na účely ochrany práv a IT bezpečnosti a údaje o Vašej korešpondencii s nami), máte z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu osobných údajov. V takomto prípade nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nebudú dané závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pokiaľ nebudú spracúvané na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Námietku proti spracovaniu môžete vzniesť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v texte alebo najlepšie prostredníctvom e-mailu: . V e-maile prosím uveďte konkrétnu situáciu, ktorá Vás vedie k záveru, že by sme nemali Vaše údaje spracúvať.

Aktualizácia údajov

Pokiaľ dôjde k zmene Vami poskytnutých údajov v životopise alebo iných Vami odovzdaných údajov (napr. získate vyššiu kvalifikáciu, naučíte sa ďalšie jazyky a pod.), prosíme Vás, aby ste nám to oznámili. Budeme tak môcť lepšie vybrať pozíciu, ktorú Vám budeme ponúkať.

Komu môžeme údaje o Vás sprístupniť?

Vaše údaje môžeme sprístupniť v obvyklom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom – dodávateľom externých služieb pre našu spoločnosť (typicky programátorské či iné podporné technické služby, vrátane evidenčného systému na vedenie databázy uchádzačov, rozosielanie e-mailov), prevádzkovateľom našich serverov alebo prevádzkovateľov technológií nami využívaných, ktorí ich spracúvajú za účelom zaistenia funkčnosti príslušných služieb. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupňované v nevyhnutne nutnom obsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom a audítorom, ktorí ich spracúvajú za účelom poskytovania poradenských služieb. Na vyžiadanie či v prípade podozrenia na protiprávne konanie môžu byť osobné údaje odovzdané tiež orgánom verejnej správy. Spoločnosť Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť využíva na zaistenie personálnych služieb svoju materskú spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. a spoločnosť P E Z A a.s. využíva na zaistenie personálnych služieb taktiež svoju sesterskú spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. bude mať prístup k Vašim údajom za týmto účelom.

V. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÝCH STRÁNOK SPOLOČNOSTI

Na aké účely Vaše údaje spracúvame?

Naša spoločnosť nespracúva osobné údaje užívateľov inak, ako na zákonom prípustné účely, príp. na účely, s ktorými užívateľ vyslovil súhlas, najmä však na nižšie uvedené účely:

Vaše údaje obvykle spracúvame vo svojich vlastných počítačových systémoch, príp. môžeme využívať systémy tretích osôb (tzv. sprostredkovateľov).

Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania osobných údajov partnerov je nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy (vr. vymáhania vzniknutých pohľadávok), oprávnené záujmy spoločnosti (dané záujmom na ochrane našich práv, spracovanie na štatistické účely, meranie návštevnosti našich stránok) a tretích osôb (najmä našich zmluvných partnerov podieľajúcich sa na plnení pre Vás) a plnenie zákonných požiadaviek [najmä predchádzanie protiprávnej činnosti, plnenie požiadaviek podľa predpisov o ochrane osobných údajov (najmä zákon č. 18/2018 Z. z. a Nariadenie č. (EÚ) 2016/679), vedenie účtovníctva a plnenie povinností podľa daňových predpisov].

Pokiaľ by sme na spracovanie potrebovali Váš súhlas, požiadame Vás oň.

Aké údaje spracúvame, ako dlho a aké sú ich zdroje?

Na vyššie uvedené účely môžeme spracúvať najmä údaje o Vašej aktivite na našich webových stránkach, IP adresu, dátum a čas prístupu, základnú geografickú lokáciu a pod.

V prípade, ak by sme potrebovali Váš súhlas, spracúvame údaje aj o tom, že ste nám takýto súhlas udelili a aký spôsobom ste ho poskytli (uložením informácie o spôsobe a dobe udelenia súhlasu, vrátane vašej IP adresy, z ktorej ste označili príslušné políčko) a kedy ste ho odvolali.

Všetky osobné údaje sú spracúvané len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov a len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie nami stanovených účelov, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi. Osobné údaje spracúvané so súhlasom sú spracúvané do odvolania súhlasu, potom je možné dáta spracúvať pokiaľ na to existuje iný zákonný dôvod (napr. preukázanie súhlasu, možnosť obrany proti právnym nárokom atď.).

Naše internetové stránky môžu umožňovať tiež registráciu do súťaže. Údaje získané v rámci registrácie do súťaže sú obvykle ukladané po celú dobu trvania príslušného kola súťaže a následne obvykle po dobu jedného roka (s výnimkou výhercov, kedy je doba uložená právnymi predpismi, najmä daňovými). Potom môžu byť obvykle ukladané po primeranú dobu len základné identifikačné údaje slúžiace na doloženie dôvodov na zasielanie nevyžiadaných obchodných oznámení.

V súvislosti s využívaním našich služieb o Vás môžeme ďalej zhromažďovať určité ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa prihlasujete na naše webové stránky, dátum a čas prístupu na naše webové stránky, základnú geografickú lokáciu Vášho poskytovateľa internetových služieb a pod.

Pokiaľ sa jedná o dobu spracovania, ak nie je výslovne uvedená v podmienkach služby alebo stanovená právnym predpisom, vychádzame najmä z týchto hľadísk: (i) dĺžka premlčacej doby s rezervou na to, aby sme sa dozvedeli, že by bola podaná žaloba alebo bolo začaté iné konanie; (ii) pravdepodobnosť vznesenia právnych nárokov voči našej spoločnosti; (iii) predpokladané lehoty na odhalenie útokov na našu sieť alebo iných zistení narušenia bezpečnosti; (iv) obvyklé postupy na trhu; (v) pravdepodobnosť a význam hroziacich rizík.

Pokiaľ od Vás budeme potrebovať údaje, ktoré Vás budú identifikovať priamo alebo ktoré nám umožnia Vás kontaktovať, výslovne Vás o ne požiadame.

Zdrojom osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, je najmä Vaša aktivita na našich webových stránkach.

Komu môžeme údaje o Vás sprístupniť?

Spoločnosť môže sprístupniť Vaše osobné údaje tretím osobám len v prípadoch, kedy jej to bude ukladať alebo umožňovať právny predpis alebo s Vašim súhlasom, najmä:

Osobné údaje Vami zadané do našich súťaží môžeme sprístupniť tiež spoluorganizátorom týchto súťaží za účelom usporiadania súťaží a poskytnutí výhier.

Služby tretích strán na webových stránkach.

Webové stránky spoločnosti umožňujú funkciu zdieľania obsahu na sociálnych sieťach prostredníctvom aplikácie tretích strán, ako napríklad zdieľanie prostredníctvom tlačidla „Like“ spoločnosti Facebook, ďalej zdieľanie v rámci YouTube. Tieto aplikácie môžu zbierať a využívať informácie o Vašom chovaní na stránkach spoločnosti. Spoločnosť nemá kontrolu nad spracúvaním údajov zo strany týchto služieb a aplikácií. Toto spracovanie sa riadi podmienkami týchto spoločností, ktoré nájdete najmä tu:

Facebook   https://cs-cz.facebook.com/about/privacy, YouTube    https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Ste povinný nám údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje našej spoločnosti poskytujete dobrovoľne. Pokiaľ by existovala zákonná povinnosť nám v niektorých prípadoch údaje poskytnúť, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

Súhlas

Pokiaľ by bol právnym dôvodom spracovania Vašich osobných údajov súhlas, môžete takýto súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenom kontakte. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol udelený pred jeho odvolaním.

Právo na námietku

Právo na námietku je Vaším dôležitým právom. Umožňuje Vám nechať preskúmať spracovanie vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. To znamená, že samotné spracovanie je prípustné, ale na Vašej strane existujú konkrétne dôvody, prečo nechcete, aby spracovanie prebiehalo. V takomto prípade nebude spoločnosť Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nebudú dané závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pokiaľ nebudú spracúvané na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Možnosť vzniesť námietku sa však nevzťahuje na prípady, kedy spracúvame údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo pokiaľ nám ich spracovanie ukladá zákon. Právo na námietku je zakotvené v čl. 21 Nariadenia.

Námietku proti spracovaniu môžete vzniesť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v texte alebo najlepšie prostredníctvom e-mailu: . V e-maile prosím uveďte konkrétnu situáciu, ktorá Vás vedie k záveru, že by spoločnosť nemala údaje spracúvať. Upozorňujeme, že i vo vyššie uvedených prípadoch však bude niekedy prebiehať paralelné spracúvanie osobných údajov aj na iné účely, ktoré budú odôvodňovať to, aby spoločnosť takéto údaje ďalej spracúvala.

VI. COOKIES

Na rozlíšenie jednotlivých počítačov a individuálnych nastavení niektorých služieb používame na našich webových stránkach súbory cookies alebo iné sieťové identifikátory. Cookies sú malé textové súbory, ktoré naše servery ukladajú pomocou webového prehliadača do jednotlivých počítačov. Cookies je možné si predstaviť ako pamäť webovej stránky, ktorá podľa nich pri ďalšej návšteve užívateľa rovnakého počítača pozná.

Cookies neslúži na získavanie akýchkoľvek citlivých údajov.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, je možné ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky.

Pre detailnejšie informácie Vás prosíme, aby ste použili nápovedu Vášho prehliadača.

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.

VII. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV E-SHOPU

Účely spracovania

Primárnym účelom spracovania osobných údajov zákazníkov e-shopu bude uzatvorenie a plnenie uzatvorenej zmluvy. V tejto súvislosti budú údaje ďalej používané na evidenciu a riadne plnenie zmluvných vzťahov spoločnosti, na kontrolu činnosti našich zamestnancov, na štatistické účely, ďalší rozvoj služieb spoločnosti, a to buď služby, ktorej sa týka uzatvorená zmluva, alebo vnútorných administratívnych postupov v spoločnosti, na vymáhanie pohľadávok a na ochranu práv spoločnosti a tretích osôb (napr. ďalších zmluvných partnerov), najmä pred protiprávnou činnosťou. Údaje (najmä získané z komunikácie s partnerom, ako je IP adresa a čas komunikácie) budú používané tiež za účelom IT bezpečnosti spoločnosti. Ďalej budú osobné údaje zákazníka e-shopu používané spoločnosťou za účelom plnenia jej právnych povinností, najmä podľa právneho predpisu upravujúceho účtovníctvo, dane, predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov (a to ako partnera tak i osôb za neho konajúcich).

Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s registrovanými užívateľmi e-shopu, môžu obvykle obsahovať meno a priezvisko, adresu pobytu, dodaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, užívateľské meno, použité heslo.

Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania osobných údajov zákazníkov e-shopu je nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy (vr. vymáhania vzniknutých pohľadávok), oprávnené záujmy spoločnosti (dané záujmom na evidencii zmluvných vzťahov a záujmom na ochrane ich práv proti protiprávnej činnosti vrátane IT bezpečnosti, a ďalší rozvoj produktov alebo služieb spoločnosti) a tretích osôb (najmä ďalších zmluvných partnerov podieľajúcich sa na plnení) a plnenie zákonných požiadaviek (najmä predchádzanie protiprávnej činnosti, plnenie požiadaviek podľa predpisov o ochrane osobných údajov (najmä zákon č. 18/2018 Z. z. a Nariadenie č. (EÚ) 2016/679), vedenie účtovníctva a plnenie povinností podľa daňových predpisov.

Odovzdávanie osobných údajov iným osobám (príjemcom osobných údajov)

Nie všetky spracovania osobných údajov vykonáva naša spoločnosť sama. Na spracovanie si niekedy najímame tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov osobných údajov. Snažíme sa vyberať len takých sprostredkovateľov, ktorí sú dostatočne dôveryhodní.

Spoločnosť môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám len v prípadoch, kedy jej to bude ukladať alebo umožňovať právny predpis alebo so súhlasom zákazníka e-shopu. Spoločnosť sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom – dodávateľom počítačových systémov, serverových služieb, rozosielanie e-mailov a poskytovateľom archivačných služieb, prevádzkovateľom (záložných) serverov alebo prevádzkovateľom technológií využívaných spoločnosťou, ktorí ich spracúvajú za účelom zaistenia funkčnosti príslušných služieb. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupňované v nevyhnutne nutnom obsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom a audítorom, ktorí ich spracúvajú za účelom poskytovania poradenských služieb alebo osobám tvoriacich so spoločnosťou  koncern AGROFERT. Osobné údaje týkajúce sa dlžníkov môžu byť sprístupnené tiež spoločnosti poskytujúcej poistenie pohľadávok alebo iným spoločnostiam za účelom vymáhania pohľadávok. Na vyžiadanie či v prípade podozrenia na protiprávne konanie môžu byť osobné údaje odovzdané tiež orgánom verejnej správy.

Odovzdávanie osobných údajov do cudziny

Zatiaľ čo podľa Nariadenia platí zásada voľného pohybu osôb v EÚ, Nariadenie obmedzuje odovzdávanie osobných údajov do cudziny mimo EÚ. Naša spoločnosť štandardne osobné údaje do cudziny mimo EÚ neodovzdáva. Môže sa však stať, že Vaše osobné údaje budú spracované v počítačovom systéme, ktorého servery sa budú nachádzať mimo územia EÚ, aj keď sa takýmto situáciám snažíme vyhýbať. S ohľadom na obvykle v rámci podnikania používané systémy by sa jednalo väčšinou o systémy nachádzajúce sa v Spojených štátoch amerických. V takomto prípade by sme vybrali ako zmluvného partnera spoločnosť, ktorá bude spĺňať podmienky schválené Európskou komisiou pre bezpečný prenos dát medzi EÚ a USA, tzv. Privacy Shield. Pokiaľ by sme odovzdávali Vaše osobné údaje mimo EÚ, budeme Vás v prípade potreby o tom vhodným spôsobom informovať.

Doba, po ktorú budú údaje spracúvané

Osobné údaje budú spracúvane po primeranú dobu s ohľadom na účel spracovania (napr. zmluvy budú štandardne evidované po dobu 10 rokov od ich zániku). Pokiaľ je doba spracovania stanovená právnymi predpismi, budú osobné údaje spracúvané po takúto dobu, pokiaľ nižšie uvedené dôvody neodôvodnia dlhšiu dobu spracovania. Pri určení primeranosti doby spracovania osobných údajov bude ďalej vychádzané najmä z týchto hľadísk (i) dĺžka premlčacej doby, (ii) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov, (iii) obvyklých postupov na trhu, (iv) pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík a (v) prípadných odporúčaní dozorných orgánov.

Ste povinný nám údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje našej spoločnosti poskytujete dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozí Vám žiadna sankcia. Pokiaľ ale osobné údaje našej spoločnosti neposkytnete, nebude Vám môcť poskytnúť Vami požadované plnenie. Pokiaľ by existovala zákonná povinnosť nám v niektorých prípadoch údaje poskytnúť, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie daného účelu. Po splnení účelu môžeme Vaše osobné údaje spracúvať na iné účely, ako na tie, ktoré boli zhromaždené. O týchto iných účeloch Vás vždy informujeme.

VIII. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI ZASIELANÍ NEWSLETTERA

Účel spracovania

Spoločnosť bude Vaše osobné údaje spracovávať na účel priameho marketingu (t.j. zasielanie newsletteru).

Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti so zasielaním newslettera je e-mail.

Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania je súhlas a skutočnosť, že Vaše osobné údaje sú nevyhnutné na naplnenie účelu priameho marketingu (zasielanie newsletteru). Osobné údaje sú spracovávané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 – (ďalej len „nariadenie“).

Odovzdávanie osobných údajov iným osobám (príjemcom osobných údajov)

Nie všetky spracovania osobných údajov vykonáva naša spoločnosť sama. Na spracovanie si niekedy najímame tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov osobných údajov. Snažíme sa vyberať len takých sprostredkovateľov, ktorí sú dostatočne dôveryhodní.

Spoločnosť môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám len v prípadoch, kedy jej to bude ukladať alebo umožňovať právny predpis alebo s Vašim súhlasom. Spoločnosť sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom – dodávateľom počítačových systémov, serverových služieb, rozosielanie e-mailov a poskytovateľom archivačných služieb, prevádzkovateľom (záložných) serverov alebo prevádzkovateľom technológií využívaných spoločnosťou, ktorí ich spracúvajú za účelom zaistenia funkčnosti príslušných služieb. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupňované v nevyhnutne nutnom obsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom a audítorom, ktorí ich spracúvajú za účelom poskytovania poradenských služieb alebo osobám tvoriacich so spoločnosťou  koncern AGROFERT. Osobné údaje týkajúce sa dlžníkov môžu byť sprístupnené tiež spoločnosti poskytujúcej poistenie pohľadávok alebo iným spoločnostiam za účelom vymáhania pohľadávok. Na vyžiadanie či v prípade podozrenia na protiprávne konanie môžu byť osobné údaje odovzdané tiež orgánom verejnej správy.

Odovzdávanie osobných údajov do cudziny

Zatiaľ čo podľa Nariadenia platí zásada voľného pohybu osôb v EÚ, Nariadenie obmedzuje odovzdávanie osobných údajov do cudziny mimo EÚ. Naša spoločnosť štandardne osobné údaje do cudziny mimo EÚ neodovzdáva. Môže sa však stať, že Vaše osobné údaje budú spracované v počítačovom systéme, ktorého servery sa budú nachádzať mimo územia EÚ, aj keď sa takýmto situáciám snažíme vyhýbať. S ohľadom na obvykle v rámci podnikania používané systémy by sa jednalo väčšinou o systémy nachádzajúce sa v Spojených štátoch amerických. V takomto prípade by sme vybrali ako zmluvného partnera spoločnosť, ktorá bude spĺňať podmienky schválené Európskou komisiou pre bezpečný prenos dát medzi EÚ a USA, tzv. Privacy Shield. Pokiaľ by sme odovzdávali Vaše osobné údaje mimo EÚ, budeme Vás v prípade potreby o tom vhodným spôsobom informovať.

Doba, po ktorú budú údaje spracúvané

Osobné údaje na účely zasielania newslettera bude spoločnosť spracúvať po dobu, pokiaľ  neodvoláte svoj súhlas. Aj potom ale bude spoločnosť spracúvať základné údaje o tom, prečo Vám bol newsletter zasielaný a to po primeranú dobu na preukázanie oprávnenosti takéhoto zasielania. Pokiaľ je doba spracovania stanovená právnymi predpismi, budú osobné údaje spracúvané po takúto dobu, pokiaľ nižšie uvedené dôvody neodôvodnia dlhšiu dobu spracovania. Pri určení primeranosti doby spracovania osobných údajov bude ďalej vychádzané najmä z týchto hľadísk (i) dĺžka premlčacej doby, (ii) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov, (iii) obvyklých postupov na trhu, (iv) pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík a (v) prípadných odporúčaní dozorných orgánov.

Súhlas

Pokiaľ je právnym dôvodom spracovania Vašich osobných údajov súhlas, môžete takýto súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať (článok X  tohto dokumentu). Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol udelený pred jeho odvolaním.

Ste povinný nám údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozí Vám žiadna sankcia. Pokiaľ ale osobné údaje našej spoločnosti neposkytnete, nebude Vám môcť posielať newsletter, na odber ktorého  ste sa prihlásili. Je však úplne na Vašom uvážení, či chcete newsletter odoberať alebo nie.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie daného účelu. Po splnení účelu môžeme Vaše osobné údaje spracúvať na iné účely, ako na tie, ktoré boli zhromaždené. O týchto iných účeloch Vás vždy informujeme.

IX. RIZIKÁ A ODPORÚČANÉ POSTUPY

Každé spracovanie osobných údajov zo sebou nesie určité riziká. Tieto môžu byť rôzne s ohľadom na rozsah spracúvaných údajov a spôsobom ich spracovania. Nižšie uvádzame niektoré odporúčané postupy, ktoré Vám môžu pomôcť ochrániť Vaše dáta:

Vždy sa snažíme udržiavať tieto poučenia aktuálne. Preto čas od času budeme vykonávať úpravy týchto pravidiel. Pri podstatných úpravách Vás budeme osobitne informovať, aj keď nie je na škodu si občas tieto pravidlá prečítať.

X. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Na prípadné pripomienky a otázky na ochranu osobných údajov a na kontakt vo veci výkonu Vašich zákonných práv môžete použiť nasledovné kontakty:

PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra

e-mail:

PENAM SLOVAKIA, a.s.
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť
P E Z A a.s.

tel.: +421 37 651 76 81 (vyžiadajte si prepojenie na právnika)

ID dátovej schránky PENAM SLOVAKIA, a.s.: E0005144150